Zavřít

H2O COOL kompletní sada pro ošetření bazénové vody 60 pack

Sada je určená pro všechny typy bazénů – venkovní i zastřešené, sfiltrací ibez filtrace.
obsahuje:2 x H2O POOL 1 l, 1 x H2O OXI 1,8 kg, 1 x H2O FLOCK 0,25 l, 1 X H2O pH minus 1,4 kg, 1 x H2O BASIC pH testr, odměrka anávod

1 525 Kč
vč. DPH
1 260 Kč bez DPH
Počet
Skladem, dodání do 2 dnů

 

help_outlineZaslat dotaz

Obsahuje:
2 litry bezchlórové dezinfekce H2O POOL
1,8 kg bezchlórového oxidačního přípravku H2O OXI
0,25 litru bezchlórového polymerového vločkovače H2O FLOCK
1,4 kg bezchlórového přípravku na úpravu pH vody H2O pH minus
testr na měření pH vody
odměrku anávod.

Bezpečnost aprvní pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže apoškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice aochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny apokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo svlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah aobal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

H700000

Parametry

Použití chemie
Bezchlórová dezinfekce

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)