Zavřít

H2O COOL bezchlórový oxidační aktivátor H2O Clear 1 kg

H2O CLEAR je rychle rozpustný sypký oXidační přípravek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody ve vířivkách. Zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čiráa jiskřivá. H2O CLEAR působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje pH.

419 Kč
vč. DPH
346 Kč bez DPH
Počet
Skladem, dodání do 2 dnů

help_outlineZaslat dotaz

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže apoškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice aochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny apokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo svlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah aobal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje: peroxodisíran draselný <3%, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný >95%.

Dávkování: 50g/1m3 vody, 1x za 7dní

H700601

Parametry

Použití chemie
Bezchlórová dezinfekce
Welness

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)