Zavřít

Aseko OXY Pure 20l

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě. Přípravek zajistí okysličení bazénové vody. 
1 041 Kč
vč. DPH
860 Kč bez DPH
Počet
Skladem externě

help_outlineZaslat dotaz
OXYPUREOXYPURE je ideální pro použití v bazénech a lázních. Má silný oxidační účinek a revitalizuje vodu. OXYPURE se rozpadá na kyslík a vodu beze zbytku, nezatežuje bazénovou vodu zápachem!
Pro správné dávkování přípravku OXYPURE použijte zařízení ASIN Aqua.
Počáteční dávka: 100 ml na 1m3Udržovací dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za denOptimální koncentrace: 30 – 60 mg/litr (ppm), pro test použijte OXtesterpH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.
OXYpure není kompatibilní s chlorem.
NEBEZPEČÍ - Peroxid vodíku 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9
H272 – Může zesílit požár; oxidant.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P280 – Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-linasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
ÚČINNÉ LÁTKY: Peroxid vodíku 11,9%, indexové císlo 008-003-00-9, CAS 7722-84-1FORMA: čistá kapalinaÚČEL POUŽITÍ: okysličovadlo bazénové vodyDÁVKA: 10 - 20 ml/m3 za denAPLIKACE: dávkování zarízením ASIN AquaSKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním světlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byl umožnen únik vnitřního tlaku.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ
13038

Parametry

Použití chemie
Bezchlórová dezinfekce

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: