Zavřít

Aseko chlor Pure 20l (24 kg)

CHLOROVÁ DEZINFEKCE
Vysoce účinná dezinfekce bazénové vody pro veřejné a privátní bazény. Vhodná pro dávkovací automaty ASEKO.

919 Kč
vč. DPH
759 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz

CHLOR PUREChlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného. Vhodná pro dezinfekci vody ve všech typech bazénů. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 – 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje.
Přípravek je určen pro dezinfekci bazénové vody zejména při použití automatických dávkovačů ASIN AQUA.
Počáteční dávka: 5 – 20 ml na 1 m3Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/lpH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,8 až 7,2.
UPOZORNĚNÍ: nesmí přijít do přímého styku s jinými přípravky.POZOR! Přímým stykem přípravku s folií bazénu (nebo jiným povrchem) může dojít k odbarvení nebo jinému poškození.
NEBEZPEČÍ: Obsahuje chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru min. 13 % a hydroxid sodný.
H290 – Může být korozivní pro kovy.
H314 – Způsobuje težké poleptání kůže a poškození očí.
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
H413 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 – Nevdechujte páry/aerosoly.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P390 – Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Název a koncentrace účinné látky: Chlornan sodný <250 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 10%.Forma přípravku: Tekutá chlorová dezinfekceÚčel použití: Dezinfekce bazénové vody.Použití: Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. Pro dezinfekci vody ve všech typech bazénu. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 - 7,2. Pri vyšším pH se účinnost snižuje.Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/lAplikace: dávkování zařízením ASIN AquaOdstraňování látky a znečištěného obalu: Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištení lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.Skladování: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C.
Poškozený obal vyměňte za nový.
Neskladujte se silnými kyselinami.
Chraňte před mrazem.
Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.

12075
9 ks

Parametry

Použití chemie
Chlórová dezinfekce

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

Aktuality
02. 05. 2023

Bazénová chemie značky NEO vám pomáhá v boji za čistý bazén nebo vířivku. Nově jsme zařadili velmi poptávané a účinné multifunkční tablety 5 v 1. Máme je skaldem za akční cenu.


24. 04. 2023

Novinka 2023 mezi bazénovými vysavači je zde! Zcela bezdrátový vysavač od Dolphin. Přijímáme předobjednávky. Více informací v našem blogu.


11. 04. 2023

Luxusní kopaný bazén, který si zvládnete postavit sami. Bazénový set Vám přijede na čtyřech paletách. S podrobným návodem bude sestavení hračka.


Více aktualit