Zavřít

Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Ověřený zákazník
23.11.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
rychlé vyřízení objednávky
Avatar Ověřený zákazník
12.09.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
no1
Avatar Ověřený zákazník
05.09.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Vše ok Rychlost vyrizeni
Avatar Ověřený zákazník
27.08.2023
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlost, ochota .
Avatar Ověřený zákazník
27.07.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
velmi jsem spokojen s ristupem ochotou a rychlosti vyborna firma

Aseko superchlorační přípravek Superchlor anorganický

Superchlor nestabilizovaný – superchlorační přípravek (obsah aktivního chlóru 65 – 70% ) Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody. Šokově zlikviduje všechny mikroorganismy a sníží obsah celkového chloru (ten způsobuje zápach). Zoxiduje nečistoty a vodu v bazénu projasní.

335 Kč
vč. DPH
277 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz

NEBEZPEČÍ Obsahuje chlornan vápenatý (EEC císlo 017-012-00-7)H272 - může zesílit požár; oxidant.

H302 - zdraví škodlivý pri požití.

H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H400 - vysoce toxický pro vodní organismy.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH031 - uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Název a koncentrace účinné látky: Chlornan vápenatý min. 980 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 65%.
Forma přípravku: Granulát

Účel použití: Dezinfekční přípravek.

Prostředek pro plavecké bazény s dezinfekční šokovou funkcí.

Použití: Používá se při šokovém chlorování, které je doporučeno provádět pravidelně cca každé 2-4 týdny.

Dávkování: 90 g/10 m3Aplikace: Vypočtenou dávku rozpusťte v kbelíku s vodou a vzniklý roztok pomalu nalijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody.

POZOR: Vždy nejdříve vodu nalít do nádoby, potom přidat. Nikdy neházet přímo do bazénu. Volte ředění podle stupně znečištění.
Skladování: Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a působením tepla a ohně. Skladujte pouze v originálním obalu. Poškozený obal vyměňteza nový. Neskladujte společně s kyselinami. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

13120
6 ks

Parametry

Použití chemie
Chlórová dezinfekce

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

Aktuality
23. 11. 2023

Využijte týden se značkou RENTO. Sleva 100 Kč na nákup.


02. 05. 2023

Bazénová chemie značky NEO vám pomáhá v boji za čistý bazén nebo vířivku. Nově jsme zařadili velmi poptávané a účinné multifunkční tablety 5 v 1. Máme je skaldem za akční cenu.


24. 04. 2023

Novinka 2023 mezi bazénovými vysavači je zde! Zcela bezdrátový vysavač od Dolphin. Přijímáme předobjednávky. Více informací v našem blogu.


11. 04. 2023

Luxusní kopaný bazén, který si zvládnete postavit sami. Bazénový set Vám přijede na čtyřech paletách. S podrobným návodem bude sestavení hračka.


Více aktualit