Zavřít

Aseko OXY Pure Ag 20l

OXY Pure Ag je přípravek pro okysličení vody s katalytickým účinkem Ag.Má silný oxidační účinek a je bez zápachu. Dávkované množství je závislé na zatížení, teplotě vody a souboru hodnot meteorologických prvku. Doporučujeme používat s dávkovacím systémem ASIN AQUA.

2 419 Kč
vč. DPH
1 999 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz

OBSAHUJE:
peroxid vodíku 35% v obsahu <12 %
dusičnan stříbrný <0,1%
FORMA PŘÍPRAVKU: Vodný roztok Peroxidu Vodíku
ÚČEL POUŽITÍ: Přípravek na okysličení vody s katalytickým účinkem Ag
APLIKACE: Dávkovacím zařízením ASIN Aqua
ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY A ZNECIŠTĚNÉHO OBALU:
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy
SKLADOVÁNÍ: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30°C. Poškozený obal vyměňte za nový. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Skladujte uzamčené.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ
NEBEZPEČÍ:
H315 – Dráždí kuži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasaženy a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

13328
2 ks

Parametry

Použití chemie
Bezchlórová dezinfekce

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: