Zavřít

Aseko pH Minus 20l

Kapalina na snižování pH na bázi anorganické kyseliny. Vhodná pro údržbu pH ve všech typech bazénu.

899 Kč
vč. DPH
743 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

help_outlineZaslat dotaz

pH MINUSpH minus je kapalina pro snižování pH bazénové vody. Pro vodu s bežnou alkalitou sníží 30 ml kapaliny v 1 m3 vody pH o 1. Tato hodnota je průměrná a může se lišit. Při používání pro dávkování s automaty ASIN Aqua se řiďte vždy příslušným návodem.
Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN Aqua.
Pro bezchlorový přípravek OXYPURE je doporučený rozsah pH vody v bazénu 6,4 – 7,6.Pro chlorový přípravek CHLORPURE je doporučené pH vody v bazénu 7,0.
UPOZORNĚNÍ: Kyselinu při ředení vždy lijte do vody!POZOR! Neředit vodou – prudce se zahřívá a vystřikuje!
NEBEZPEČÍ: Kyselina sírová 19%, indexové číslo 016-020-00-8.
H314 – Způsobuje težké poleptání kůže a poškození očí.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazenya pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
ÚČINNÉ LÁTKY: Kyselina sírová 19%FORMA: čirá kapalinaÚČEL POUŽITÍ: snižování pH bazénové vodyDÁVKA: Pro vodu s bežnou alkalitou sníží 30 ml kapaliny v 1 m3 vody pH o 1APLIKACE: dávkování zařízením ASIN AQUASKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vycištení lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

12130
10 ks

Parametry

Použití chemie
Regulace pH

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: