Zavřít

Aseko pH Plus 20l

Kapalina na zvyšování pH bazénové vody pro ASIN Aqua HOME

756 Kč
vč. DPH
625 Kč bez DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

 

help_outlineZaslat dotaz

pH PLUSPoužívá se ke zvyšování pH v bazénové vodě. Dávka cca 30 ml na 1 m3 vody, zvedne pH o 1. Tato hodnota je průměrná a muže se lišit.
Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN AQUA.
Pro bezchlorový přípravek OXYPURE je doporučený rozsah pH vody v bazénu 6,4 – 7,6.Pro chlorový přípravek CHLORPURE je doporučené pH vody v bazénu 7,0.
NEBEZPEČÍ: Obsahuje hydroxid sodný
H290 – Může být korozivní pro kovy.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
ÚČINNÉ LÁTKY: 5%-ní vodný roztok hydroxidu sodného.FORMA: čirá kapalinaÚČEL POUŽITÍ: zvyšování pH bazénové vody.DÁVKA: Dávka cca 30 ml na 1 m3 vody, zvedne pH o 1.APLIKACE: dávkování zarízením ASIN AQUASKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 - 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.
Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

12120
8 ks

Parametry

Použití chemie
Regulace pH

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Ph Plus Aseko

pdf

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Komentáře (0)

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: